Nota prawna

This template needs individual modifications. All entries in square brackets (use browser search - Ctrl+F!) must be edited.
Indented information means: Choose between one of the following paragraphs. Please discuss and agree with PR / IT on which elements are necessary.

adelphi research gemeinnützige GmbH

Alt-Moabit 91
10559 Berlin
T +49 (30) 8900068-0
F +49 (30) 8900068-10
office@adelphi.de

Dyrektorzy zarządzający: Alexander Carius, Mikael P. Henzler, Walter Kahlenborn

Firma z siedzibą w Berlinie
Numer rejestru: Sąd Rejonowy Charlottenburg
HRB 81753
USt.-ID: DE813281567

Status non-profit:
adelphi research jest finansowany głównie przez dotacje z instytucji publicznych i został uznany decyzją Finanzamt für Körperschaften I w Berlinie z dnia 15 marca 2016 r. za organizację non-profit. Naszej działalności przyświecają następujące cele: wspieranie działalności naukowej i badawczej (§ 52 ust. 2 zdanie 1 (1) AO – Abgabeordnung (niem. Ordynacja Podatkowa)), promowanie powszechnej edukacji, kształcenia zawodowego i pomocy studentom (§ 52 ust. 2 zdanie 1 (7) AO), promowanie ochrony środowiska (§ 52 ust.2 zdanie 1 (8) AO) oraz promowanie współpracy na rzecz rozwoju (§ 52 ust. 2 zdanie 1 (15) AO).

Strona odpowiedzialna zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy państwowej o transmisji radiowej (§ 55 ust. 2 RStV- Rundfunkstaatsvertrag) i zgodnie z § 2 Rozporządzenia w sprawie obowiązku informacji w zakresie usług (Dieenstleistungs-Informationspflichten-Verordnung - DL-InfoV).

Osobą odpowiedzialną za stronę internetową w rozumieniu prawa prasowego jest: 
Alexander Carius
adelphi 
Alt-Moabit 91
10559 Berlin
T +49 30 8900068-0
F +49 (30) 8900068-10
office@adelphi.de

Kontakt w sprawach technicznych (Webmaster):
Daniel Högele
webmaster@adelphi.de

Zastrzeżenia prawne

Zawartość strony internetowej

adelphi nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec adelphi z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane korzystaniem lub niekorzystaniem z zamieszczonych informacji są wykluczone, o ile nie dowiedziono adelphi umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa. 
Wszystkie oferty są nieobowiązkowe i niewiążące. adelphi zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usuwania lub zaprzestania publikowania na tej stronie internetowej (lub jej części) tymczasowo lub trwale, bez wcześniejszego powiadomienia.

Zewnętrzne linki

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych należących do osób trzecich (linki zewnętrzne). Wyłączną odpowiedzialność ze te strony ponoszą poszczególni operatorzy.  Nie ponosimy zatem żadnej odpowiedzialności za ich treść i politykę ochrony danych. W momencie zamieszczania odnośnika do danej strony dokonujemy przeglądu zawartości strony zewnętrznej, w celu ustalenia, czy nie zawiera ona żadnych naruszeń prawa. Nie mamy żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, jak i treść tychże stron. Wykorzystanie linków zewnętrznych nie oznacza, że rościmy sobie jakiekolwiek prawa do treści, z którą dokonujemy powiązania. Co więcej, wyraźniej dystansujemy się od wszelkich nielegalnych lub obraźliwych treści.  W przypadku, jeśli zostaną Państwo przekierowani za pośrednictwem naszej strony internetowej do wątpliwych treści, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem e-maila: webmaster@adelphi.de.
Stały nadzór naszych linków zewnętrznych nie jest uzasadniony bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. adelphi usunie takie linki zewnętrzne po zapoznaniu się z nimi.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Bez wyraźnej zgody adelphi, żadna część tej witryny nie może być odtwarzana lub przetwarzana za pomocą systemów elektronicznych, powielana i rozpowszechniana, o ile działania takie nie są wyraźnie dozwolone przez prawo autorskie.
Cyfrowe zdjęcia portretowe pracowników adelphi, znajdujących się na tej stronie internetowej, mogą być powielane bezpłatnie; adelphi musi jednak być wymienione jako posiadacz praw do wizerunku.
Zdjęcia i obrazy wykorzystane na tej stronie internetowej stanowią własność adelphi lub adelphi posiada na nie licencję. Informacje o prawach autorskich są umieszczone na obrazie lub obok niego.
Wszystkie marki i znaki towarowe umieszczone na tej stronie internetowej podlegają przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych oraz, w stosownych przypadkach, prawa własności danego właściciela praw autorskich.

Ochrona danych

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności strony internetowej.

Moc prawna oświadczenia

Niniejsze oświadczenie należy traktować jako część publikacji internetowych adelphi. W przypadku, gdy część lub poszczególne sformułowania niniejszego tekst nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają obowiązującym przepisom prawnym, pozostałe części dokumentu pozostają, w zawartości i ważności, całkowicie nienaruszone.