Działania projektowe

Warsztaty we Wrocławiu
22 lutego 2019
Czy rewitalizacja może być efektywna pod względem wykorzystania zasobów i energii? Jak przeprowadzać taką rewitalizację? Jak podnosić jakość życia w miastach? Jak sprawić, by lokalna gospodarka rozwijała się w sposób zrównoważony?
 
 
Pytania te stały się inspiracją dla ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz miejskich z Polski i Niemiec uczestniczących w innowacyjnych warsztatach REVIPOWER, które odbyły się w dniach 12 - 14 lutego 2019 roku, w przestrzeni dla organizacji pozarządowych Przed Pokój H13 - stworzonej przez Wrocławską Rewitalizację. Organizatorem spotkania był niezależny instytut badawczy adelphi, we współpracy ze stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energy Cites oraz Wrocławską Rewitalizacją. Warsztat odbywał się w ramach projektu REVIPOWER, którego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu miast na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców poprzez efektywną pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizację miast.

Z prowadzonych przez adelphi oraz Instytut Spraw Publicznych analiz zaprezentowanych w publikacji pod tytułem: Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach, wynika, że w obliczu wyzwań związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem powietrza oraz postępującą urbanizacją konieczna jest radykalna zmiana sposobu budowy i odnowy miast, także w Polsce. Rewitalizacje prowadzone obecnie w bardzo wielu miastach w Polsce, mogą przygotować miasta do tych wyzwań, jeśli przeprowadzane będą w sposób zrównoważony i efektywny energetycznie.

Pierwszego dnia swoimi bogatymi doświadczeniami rewitalizacyjnymi podzieliły się ekspertki z Polski i Niemiec. Prezeska zarządu Wrocławskiej Rewitalizacji, pani Grażyna Adamczyk-Arns podsumowała wieloletnie doświadczenia płynące z projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie Nadodrza oraz Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu. Pia von Zadow, zaangażowana jako architektka krajobrazu w długoletni proces efektywnej energetycznie rewitalizacji dzielnicy Poczdamu – Drewitz, pokazała obecnym modelowy przykład zintegrowanej rewitalizacji osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty, w której nacisk położono na efektywność energetyczną, która przyniosła wymierne korzyści w postaci ograniczenia ilości emitowanego CO2 dzięki modernizacji budynków, ale też ograniczeniu ruchu samochodowego.

Drugiego dnia warsztatów prezentacje ekspertów i dyskusje uczestników skupione były wokół jakości życia w mieście i roli, jaką w podnoszeniu tej jakości może spełniać rewitalizacja włączająca do procesu odnowy zagadnienia związane ze zrównoważonym planowanie przestrzennym oraz niskoemisyjną mobilnością. Przykłady zrównoważonych rozwiązań urbanistycznych z całego świata pokazywał Maciej Mycielski – architekt i urbanista, a o zrównoważonej mobilności, jako bardzo ważnym elemencie efektywnej pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizacji, przytaczając dobre praktyki z Niemiec, opowiedziała Camille Serre z adelphi. Niepowtarzalną okazję, do zobaczenia na własne oczy efektów wysiłków rewitalizacyjnych Wrocławia był spacer studyjny po Przedmieściu Oławskim, na który uczestników warsztatów zabrali pracownicy Wrocławskiej Rewitalizacji.

   

Ostatni dzień warsztatów poświęcony był partycypacji obywatelskiej oraz zarządzaniu projektami w procesach rewitalizacyjnych. Uczestników zainspirowały przykłady dobrych ze Słupska, gdzie przeprowadzona została Rewitalizacja Energetyczna budynku Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku oraz z Bielska-Białej, gdzie od kilku lat odbywa się doroczny Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. 

Ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników warsztatów REVIPOWER niezmiennie cieszy się niemiecki program Stromspar-check, prezentowany przez przedstawicielkę Caritas we Frankfurcie. Program ten skutecznie walczy z ubóstwem energetycznym na poziomie lokalnym, dzięki wizytom doradców energetycznych w prywatnych domach. Od 2008 roku, w ramach Programu doradzono prawie 320 tysiącom gospodarstw domowych, którym udało się oszczędzić średnio 253€ rocznie oraz uniknąć w sumie ponad 500 tysięcy ton CO2. Stromspar-check to również oszczędności energii cieplnej oraz wody dla samorządów. Polscy samorządowcy obecni na warsztatach zgodnie uznali, że podobny program powinien być w wprowadzony w Polsce. 


Warsztaty w Urzędzie Miasta Warszawy
15 listopada 2018

Jak podnosić jakość życia  w miastach? Jak sprawić, by lokalna gospodarka rozwijała się w sposób zrównoważony? Czy rewitalizacja może być efektywna pod względem wykorzystania zasobów i energii?  Jak przeprowadzać taką rewitalizację?  Pytania te stały się inspiracją dla ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz miejskich z Polski i Niemiec uczestniczących w innowacyjnych warsztatów REVIPOWER, które odbyły się w dniach 6-8 listopada 2018, w Urzędzie Miasta Warszawy.

Organizatorem spotkania był niezależny instytut badawczy adelphi, we współpracy ze stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć Energy Cites. Warsztat odbywał się w ramach projektu REVIPOWER, którego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu miast na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców poprzez efektywną pod względem wykorzystania zasobów i energii rewitalizację.  
Z prowadzonych przez adelphi oraz Instytut Spraw Publicznych analiz zaprezentowanych w publikacji pod tytułem: Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach, wynika, że w obliczu wyzwań związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem powietrza oraz postępującą urbanizacją konieczna jest radykalna zmiana sposobu budowy i odnowy miast, także w Polsce. Rewitalizacje prowadzone obecnie w bardzo wielu miastach w Polsce, mogą przygotować miasta do tych wyzwań, jeśli przeprowadzane będą w sposób zrównoważony i efektywny energetycznie.  

W tematykę warsztatów wprowadził uczestników Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Warszawy, w którym odbyły się warsztaty, prezentując kilka inspirujących przykładów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Warszawy. Ekspertka z Niemiec, Pia von Zadow zaangażowana jako architektka krajobrazu w długoletni proces efektywnej energetycznie rewitalizacji dzielnicy Poczdamu – Drewitz pokazała obecnym modelowy przykład zintegrowanej rewitalizacji osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty, w której nacisk położono na efektywność energetyczną, która przyniosła wymierne korzyści w postaci ograniczenia ilości emitowanego CO2 dzięki modernizacji budynków, ale też ograniczeniu ruchu samochodowego.  

Drugiego dnia warsztatów prezentacje ekspertów i dyskusje uczestników skupione były wokół jakości życia w mieście i roli, jaką w podnoszeniu tej jakości może spełniać rewitalizacja, która jest zrównoważona pod względem planowania miast oraz mobilności. Przykłady zrównoważonych rozwiązań urbanistycznych z całego świata pokazywał Maciej Mycielski – architekt i urbanista, a o elektromobilności jako szansie dla niskoemisyjnej transformacji polskich miast opowiadał Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Ostatni dzień warsztatów poświęcony był partycypacji obywatelskiej oraz zarządzaniu projektami w procesach rewitalizacyjnych. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził niemiecki program Stromspar-chek, zaprezentowany przez przedstawicielkę Caritas we Frankfurcie. To program, który skutecznie walczy z ubóstwem energetycznym na poziomie lokalnym, dzięki wizytom doradców energetycznych w prywatnych domach.     
 


Próbne warsztaty z uczestnikami i uczestniczkami projektu
1 lipca 2018

W dniach 3-4 lipca 2018 r. adelphi oraz partnerzy projektu:Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zorganizowali w Warszawie pilotażowe warsztaty REVIPOWER. Spotkanie zgromadziło specjalistów i specjalistki z grupy roboczej REVIPOWER, a także zewnętrznych ekspertów i ekspertki z Polski i Niemiec.

Revipower Trial Workshop

Podczas warsztatów grupa robocza opracowała metodą partycypacyjną 2,5-dniowe szkolenie dla przedstawicieli i przedstawicielek samorządów oraz organizacji pozarządowych, poświęcone efektywnej pod względem wykorzystania energii i zasobów rewitalizacji w polskich miastach.

Uczestnicy przedstawili i przedyskutowali zebraną wiedzę, a następnie podzielili ją na pięć obszarów tematycznych (modułów).

Moduł 1. Rewitalizacja z wielowymiarowej perspektywy

Moduł 2. Żywe miasta, żywe dzielnice – rewitalizacja jako strategiczna ingerencja w strukturę miejską

Moduł 3. Lepsze mieszkalnictwo – zdrowsze, bardziej efektywne i przyjazne dla ludzi budynki i dzielnice

Moduł 4. Partycypacja obywatelska

Moduł 5. Zarządzanie procesem

Na każdy moduł poświęcono osobną sesję podsumowaną w ramach autorskiego procesu adelphi opartego na „wyposażaniu w narzędzia”. W konsekwencji każdy moduł szkoleniowy REVIPOWER będzie składał się z pełnego zestawu materiałów edukacyjnych takich jak i) zabawy pobudzające koncentrację (tzw. energizery), ii) prezentacje informacji iii) ćwiczenia.

Ponadto pilotażowe warsztaty stworzyły multiplikatorom i multiplikatorkom unikalną okazję bezpośredniego zetknięcia się na żywo z interaktywnymi narzędziami szkoleniowymi zaprojektowanymi i wykorzystywanymi w praktyce szkoleniowej adelphi.

Dokument do dyskusji - publikacja
1 czerwca 2018

W czerwcu 2018 r. podczas odbywającego się w Polsce Forum Energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej adelphi zaprezentowało swój projekt badawczy zrealizowany w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych (ISP), poświęcony korzyściom wynikającym z efektywnej pod względem wykorzystania energii i zasobów rewitalizacji miasta.

 

Analiza zatytułowana Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach ma na celu wspieranie ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców polskich miast oraz zasianie w sercach polskich praktyków i praktyczek zajmujących się rewitalizacją idei efektywności w zakresie wykorzystania energii i zasobów. Analiza ta zawiera:

  • przedstawienie prawnych i koncepcyjnych ram rewitalizacji w Polsce i na szczeblu europejskim,
  • przegląd społecznych, gospodarczych i środowiskowych korzyści wynikających z holistycznego podejścia do procesów rewitalizacji, które skupia się na efektywności pod względem wykorzystania energii i zasobów,
  • opis wybranych dobrych praktyk w zakresie udanych rewitalizacji w Polsce i Niemczech.

W omawianej analizie adelphi i Instytut Spraw Publicznych (ISP) badają wartość dodaną, jaka wynika z rewitalizacji efektywnej pod względem wykorzystania zasobów. Celem autorów jest to, aby temat ten znalazł się w sercu polskiej debaty publicznej, a polskie miasta zmieniły się w atrakcyjne, zdrowe i żywe gospodarczo społeczności. Prezentując dane zebrane na szczeblu globalnym, europejskim i krajowym, w analizie zwraca się uwagę na negatywne konsekwencje nieefektywnych modeli rozwoju miast w odniesieniu do zagospodarowania przestrzennego, mobilności i zabudowy.

W opracowaniu nakreślono także narzędzia i działania wspierające efektywność pod względem wykorzystania zasobów i energii w planowaniu przestrzennym oraz zarządzaniu miastem, a także podsumowano korzyści zdrowotne i gospodarcze, których mogą spodziewać się osiedla, dzielnice i miasta w związku z efektywną energetycznie rewitalizacją. W publikacji przedstawiono także przykłady dobrych praktyk w zakresie ram politycznych i konkretnych działań rewitalizacyjnych.

Zaproszenie dla ekspertów i ekspertek – rekrutacja członków grupy roboczej REVIPOWER
25 października 2018

Grupa robocza zainicjowana przez adelphi w ramach otwartego zaproszenia do współpracy, opublikowanego 26 października i rozpowszechnianego różnymi kanałami, m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, stronie internetowej adelphi oraz profilu LinkedIn, stronie internetowej Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, a także w różnych sieciach kontaktów, opracowuje innowacyjny model szkoleniowy.

REVIPOWER's working group members

Na podstawie określonego zestawu kryteriów wewnętrzna komisja adelphi oceniła otrzymane zgłoszenia i wybrała ekspertów i ekspertki oraz praktyków i praktyczki gotowych wesprzeć opracowanie modelowego szkolenia REVIPOWER w ramach projektu realizowanego od września 2017 r. do grudnia 2018 r.

Grupa robocza składa się z ośmiu polskich ekspertów i ekspertek, przedstawicieli i przedstawicielek samorządów różnego szczebla, a także ekspertów i ekspertek z organizacji pozarządowych.

Szczegółowe profile poszczególnych członków i członkiń grupy roboczej są dostępne w zakladce Eksperci.