REVIPOWER w pigułce

REVIPOWER w pigułce

Ekstremalne zjawiska pogodowe wynikające ze zmiany klimatu, brak dostępu do żywności i wody czy też negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza, to tylko niektóre z palących wyzwań, przed którymi stają dzisiejsze miasta. Aktualny stan miast pokazuje, że stary model urbanistyczny należy zastąpić bardziej zrównoważonymi, nastawionymi na efektywniejsze wykorzystanie energii i zasobów modelami, aby sprostać współczesnym wyzwaniom zagrażającym globalnej społeczności.

W ramach europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 polskie gminy mają otrzymać na projekty rewitalizacyjne pomoc strukturalną o wartości około 6 miliardów euro. Inwestycje te – ze względu na skalę i złożoność – mogą być unikalną szansą na poprawę jakości życia w polskich miastach oraz minimalizację ich negatywnego wpływu na środowisko, a także ograniczenie straconych szans i blokowania kapitału w związku z wdrażaniem niezrównoważonych, wysokoemisyjnych rozwiązań.

Ogólnym celem projektu „REVIPOWER – efektywna pod względem wykorzystania energii i zasobów rewitalizacja osiedli w polskich miastach” jest uwolnienie transformacyjnego potencjału rewitalizacji osiedli, jaki można rozwinąć w ramach polskiej ustawy o rewitalizacji i miejscowych planów rewitalizacji poprzez minimalizację wpływu na klimat i podnoszenie ogólnego poziomu zrównoważonego rozwoju w polskich miastach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększanie świadomości i rozpowszechnianie kluczowych tez przedstawionych w analizie przeprowadzonej przez adelphi i Instytut Spraw Publicznych, opublikowanej pod tytułem „Poprawa jakości życia w polskich miastach dzięki rewitalizacji efektywnej pod względem wykorzystania energii i zasobów”, a także stworzenie innowacyjnego, opartego na partycypacji szkolenia z zakresu rewitalizacji efektywnej pod względem wykorzystania energii i zasobów.

Modelowe szkolenie REVIPOWER z zakresu efektywnej pod względem wykorzystania energii i zasobów rewitalizacji osiedli w polskich miastach zostało opracowane przez grupę roboczą składającą się z polsko-niemieckich ekspertów i ekspertek reprezentujących różne sektory, wspieranych dodatkową wiedzą i doświadczeniem zewnętrznych specjalistów i specjalistek. Innowacyjne materiały szkoleniowe składają się z pięciu niezależnych modułów, przedstawiających efektywność pod względem wykorzystania energii i zasobów jako przekrojowy temat w ramach holistycznego podejścia do rewitalizacji miast. Każdy moduł opiera się na globalnych i lokalnych wyzwaniach związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i dostosowywaniem się do ich skutków, a także uwzględnia społeczno-gospodarcze priorytety polskich gmin. 

Paradygmat pierwotnego i wtórnego rozwoju miasta efektywnego pod względem wykorzystania zasobów i energii proponowany przez REVIPOWER opiera się na trzech głównych obszarach: